Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Poniecu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Przedszkolu Samorządowym w Poniecu

- konserwator

1. Wymagania:

1) Wykształcenie minimum zawodowe,
2) Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
3) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
4) Kandydat powinien odznaczać się dobrą organizacją pracy, dyspozycyjnością i umiejętnością pracy w zespole.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku konserwatora, m.in. :
1) Nadzór nad całym obiektem,
2) Utrzymanie czystości w przedszkolu i ogrodzie,
3) Prace organizacyjno-porządkowe,
4) Przestrzeganie przepisów BHP,
5) Inne prace zlecone przez Dyrektora.

3. Wymiar zatrudnienia - 1 etat

4. Termin rozpoczęcia pracy – 1 sierpnia 2014 r.

5. Wymagane dokumenty:

1) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
2) List motywacyjny,
3) Oryginał kwestionariusza osobowego,
4) Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
5) Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
6) Oświadczenie o niekaralności,
7) Inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
8) Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym zatrudnienie na danym stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.)
Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać pod nr tel. 65 5731589

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Przedszkolu Samorządowym w Poniecu lub pocztą na adres Przedszkole Samorządowe w Poniecu, 64-125 Poniec ul. Krobska 16 w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r. Decyduje data stempla pocztowego. Aplikacje, które wpłyną do Przedszkola Samorządowego w Poniecu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.poniec.pl) oraz na stronie przedszkola (www.przedszkole.poniec.pl).

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Poniecu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Przedszkolu Samorządowym w Poniecu

- Pomoc kuchenna

1. Wymagania:

1) Wykształcenie minimum zawodowe,
2) Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
3) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
4) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
5) Kandydat powinien odznaczać się dobrą organizacją pracy, dyspozycyjnością i umiejętność pracy w zespole.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


1) Pomoc kuchenna podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola,
2) Pomoc kuchenna podlega kucharce i intendentowi,
3) Odpowiada materialnie za sprzęt i materiały w kuchni i przyległych pomieszczeniach,
4) Przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki i oszczędne gospodarowanie
artykułami spożywczymi,
5) Pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków,
6)Utrzymanie porządku i czystości na stanowisku pracy, przestrzeganie zasad higieniczno-
sanitarnych, BHP i ppoż. oraz dyscypliny pracy,
7) Doraźne zastępowanie kucharki w przypadku jej nieobecności.

3. Wymiar zatrudnienia - 1 etat


4. Termin rozpoczęcia pracy – 1 sierpnia 2014 r.


5. Wymagane dokumenty:

1) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
2) List motywacyjny,
3) Oryginał kwestionariusza osobowego,
4) Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
5) Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
6) Oświadczenie o niekaralności,
7) Inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
8) Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym zatrudnienie na danym stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.)
Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać pod nr tel. 65 5731589

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Przedszkolu Samorządowym w Poniecu lub pocztą na adres Przedszkole Samorządowe w Poniecu, 64-125 Poniec ul. Krobska 16 w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r. Decyduje data stempla pocztowego. Aplikacje, które wpłyną do Przedszkola Samorządowego w Poniecu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.poniec.pl) oraz na stronie przedszkola (www.przedszkole.poniec.pl).

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Poniecu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Przedszkolu Samorządowym w Poniecu

- kucharka

1. Wymagania:

1) Wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,
2) Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
3) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
4) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
5) Kandydat powinien odznaczać się dobrą organizacją pracy, dyspozycyjnością i umiejętnością pracy w zespole.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Kucharka podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola,
2) Jest bezpośrednim zwierzchnikiem pomocy kuchennej, współpracuje z intendentem ,
3) Odpowiada materialnie za sprzęt i materiały w kuchni i przyległych pomieszczeniach,
4) Do szczegółowych obowiązków kucharki należeć będzie ,m.in. :
znajomość zasad zdrowego przyrządzania posiłków, polepszanie ich wartości oraz estetyki z zachowaniem pełnych norm żywieniowych,
przygotowywanie potraw zgodnie z ustalonym jadłospisem, oszczędne gospodarowanie artykułami spożywczymi,
nadzorowanie prawidłowego porcjowania racji żywnościowych (zgodnie z ilością osób żywiących się w danym dniu),
utrzymywanie czystości i nadzorowanie porządku na stanowisku pracy ,
przestrzeganie przepisów sanitarno-higienicznych, BHP i przeciwpożarowych oraz noszenie prawidłowej odzieży ochronnej.
3. Wymiar zatrudnienia - 1 etat


4. Termin rozpoczęcia pracy – 1 sierpnia 2014 r.


5. Wymagane dokumenty:

1) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
2) List motywacyjny,
3) Oryginał kwestionariusza osobowego,
4) Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
5) Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
6) Oświadczenie o niekaralności,
7) Inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
8) Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym zatrudnienie na danym stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.)
Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać pod nr tel. 65 5731589

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Przedszkolu Samorządowym w Poniecu lub pocztą na adres Przedszkole Samorządowe w Poniecu, 64-125 Poniec ul. Krobska 16 w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r. Decyduje data stempla pocztowego. Aplikacje, które wpłyną do Przedszkola Samorządowego w Poniecu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.poniec.pl) oraz na stronie przedszkola (www.przedszkole.poniec.pl).

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Poniecu ogłasza nabór na 3 wolne stanowiska pracy w Przedszkolu Samorządowym w Poniecu

- woźna

1. Wymagania:

1) Wykształcenie minimum zawodowe,
2) Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
3) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
4) Kandydat powinien odznaczać się dobrą organizacją pracy, dyspozycyjnością i umiejętnością pracy w zespole.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku , m.in. :
1) Utrzymanie czystości sal i pomieszczeń przydzielonych do sprzątania,
2) Dbałość o powierzony sprzęt,
3) Przestrzeganie przepisów BHP,
4) Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola wynikających
z organizacji placówki.

3. Wymiar zatrudnienia - 1 etat

4. Termin rozpoczęcia pracy – 1 sierpnia 2014 r.

5. Wymagane dokumenty:

1) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
2) List motywacyjny,
3) Oryginał kwestionariusza osobowego,
4) Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
5) Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
6) Oświadczenie o niekaralności,
7) Inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
8) Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym zatrudnienie na danym stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.)
Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać pod nr tel. 65 5731589

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Przedszkolu Samorządowym w Poniecu lub pocztą na adres Przedszkole Samorządowe w Poniecu, 64-125 Poniec ul. Krobska 16 w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r. Decyduje data stempla pocztowego. Aplikacje, które wpłyną do Przedszkola Samorządowego w Poniecu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.poniec.pl) oraz na stronie przedszkola (www.przedszkole.poniec.pl).

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Poniecu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Przedszkolu Samorządowym w Poniecu

- pomoc nauczyciela

1. Wymagania:

1) Wykształcenie wyższe,
2) Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
3) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
4) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
5) Znajomość przepisów na zajmowanym stanowisku,
6) Dobra znajomość obsługi komputera (MS Office),urządzeń biurowych,
7) Kandydat powinien odznaczać się dobrą organizacją pracy, dyspozycyjnością i umiejętnością pracy w zespole.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, m.in.:
1) wykonywanie wszystkich poleceń dyrektora przedszkola,
2) współpraca z nauczycielką przydzielonej grupy,
3 ) Opieka nad dziećmi,
4) przestrzeganie przepisów BHP,

3. Wymiar zatrudnienia - 1 etat

4. Termin rozpoczęcia pracy – 1 sierpnia 2014 r.

5. Wymagane dokumenty:

1) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
2) List motywacyjny,
3) Oryginał kwestionariusza osobowego,
4) Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
5) Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
6) Oświadczenie o niekaralności,
7) Inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
8) Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym zatrudnienie na danym stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.)
Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać pod nr tel. 65 5731589
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Przedszkolu Samorządowym w Poniecu lub pocztą na adres Przedszkole Samorządowe w Poniecu, 64-125 Poniec ul. Krobska 16 w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r. Decyduje data stempla pocztowego. Aplikacje, które wpłyną do Przedszkola Samorządowego w Poniecu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.poniec.pl) oraz na stronie przedszkola (www.przedszkole.poniec.pl).

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Poniecu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Przedszkolu Samorządowym w Poniecu

- sekretarka –intendent

1. Wymagania:

1) Wykształcenie minimum średnie ,
2) Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
3) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni praw publicznych,
4) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
5) Znajomość przepisów na zajmowanym stanowisku, szczególnie przepisów prawnych dotyczących oświaty,
6) Dobra znajomość obsługi komputera (MS Office) i urządzeń biurowych,
7) Kandydat powinien odznaczać się dobrą organizacją pracy, dyspozycyjnością i umiejętnością pracy w zespole.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, m.in.:

1) Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej,
2) Przyjmowanie i rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących,
3) Wysyłanie korespondencji,
4) Archiwizacja zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
5) Obliczanie należności i opłat za przedszkole,
6) Prowadzenie zakresu spraw związanych z żywieniem dzieci,
7) Opracowywanie sprawozdań,
8) Inne prace zlecone przez Dyrektora.

3. Wymiar zatrudnienia - 1 etat

4. Termin rozpoczęcia pracy – 1 sierpnia 2014 r.

5. Wymagane dokumenty:

1) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
2) List motywacyjny,
3) Oryginał kwestionariusza osobowego,
4) Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
5) Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
6) Oświadczenie o niekaralności,
7) Inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
8) Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym zatrudnienie na danym stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z zm.) .
Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać pod nr tel. 65 5731589

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Przedszkolu Samorządowym w Poniecu lub pocztą na adres Przedszkole Samorządowe w Poniecu, 64-125 Poniec ul. Krobska 16 w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r. Decyduje data stempla pocztowego. Aplikacje, które wpłyną do Przedszkola Samorządowego w Poniecu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.poniec.pl) oraz na stronie przedszkola (www.przedszkole.poniec.pl).

Sportowe spotkanie z Panem Arturem Poprawskim - speedrowerowcem

W środę 28.05.2014r. odbyło się ostatnie przed Olimpiadą Przedszkolną spotkanie ze sportowcem.

DSC07558Tym razem odwiedził nas Pan Artur Poprawski – sportowiec, który odniósł wiele sukcesów jeżdżąc w klubach polskich i angielskich w SPEEDROWERZE. W swoją najdalszą podróż na zawody wyruszył nawet do Australii. Dzieci z wielkim zaciekawieniem słuchały i podziwiały zdobyte przez Pana Artura trofea: puchary i medale. Największą niespodzianką dla przedszkolaków były przygotowane dla nich zabawy i konkursy m.in. zawody w jeździe na rowerze. Za udział w konkurencjach dzieci otrzymały upominki. Szczególną nagrodą było zdjęcie z autografem Pani Anity Włodarczyk, z którą Pan Artur zaczynał karierę sportową w klubie w Rawiczu.

Wszystkie dzieci bardzo dziękują za poświęcony czas, mnóstwo wrażeń i wspaniałe upominki.

zdjęcia w galerii

OLIMPIADA SPORTOWA W ŁĘCE WIELKIEJ

DSC07444

Dnia 21.05.2014r. odbyła się Olimpiada Sportowa w Łęce Wielkiej. Przedszkole w Poniecu reprezentowała grupa Kubusiów. Przedszkolacy byli bardzo zaangażowani podczas zawodów. Pokonując wiele konkurencji wywalczyli II miejsce na podium.

Z uśmiechem na twarzach, choć trochę zmęczeni wrócili do przedszkola ze srebrnymi medalami.

zapraszamy do galerii

Śpiewający sukces

DSC07488Kolejne zmagania konkursowe w śpiewaniu za nami. 22 maja 2014r. na scenie ponieckiego kina stanęło, aż 10 dziewczynek z naszego przedszkola: Jagoda Makowska, Julka Małyszek, Lena Żurek, Olga Dołęga z grupą taneczno- wokalną: Julka Jarożek, Marta Majewska, Justyna Wojtkowiak, Kornelia Urbaniak z deutem: Nicole Juskowiak, Wiktoria Bzdęga

Odbyły się tam powiatowe eliminacje do kolejnego etapu

XIX Wojewódzkiego FESTIWALU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW „Czerwonak 2014”.

Kolejny sukces wyśpiewała KORNELIA URBANIAK w towarzystwie dwóch koleżanek z grupy Nicole Juskowiak i Wiktorii Bzdęgi, które przyozdobiły piosenkę tańcem. Za swój występ dziewczynki zdobyły

I miejsce i wstęp rejonowego etapu.

Gratulujemy ponieckim wokalistkom i trzymamy kciuki na kolejnych zmaganiach, które odbędą się 02 czerwca 2014r., godz. 10.00, sala widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie ( ul. B.Chrobrego)

Finał wojewódzki odbędzie się 15 czerwca 2014r. Stary Rynek w Poznaniu, godz.12.00

Dziękujemy wszystkim wokalistkom za wspaniałe występy oraz Rodzicom za przygotowanie dziewczynek na scenę.

                                                               zdjęcia w galerii

TYDZIEŃ W CENTRUM FIZJOTERAPEUTYCZNYM I EDUKACYJNYM

DSC07459

Od 19.05 do 23.05.2014 dzieci uczęszczające na gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną miały możliwość ćwiczyć w Gabinecie Fizjoterapeutycznym u Pani Marii Radajewskiej.

Głównym punktem spotkań była kontrola przyjmowania prawidłowej postawy.

Dzieci z wielkim zaangażowaniem wykonywały prezentowane przez Panie rehabilitantki ćwiczenia. Na koniec ćwiczeń czekały na dzieci słodkie niespodzianki.

Serdecznie dziękujemy Paniom rehabilitantkom za poświęcony czas i miłą atmosferę podczas spotkań.

zapraszamy do galerii