Informacja w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu Samorządowym w Poniecu - RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedszkole Samorządowe w Poniecu, ul. Kościuszki 7, 64-125 Poniec tel: 65 5731589,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

  1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

  2. Otrzymane dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. wykonania zadań publicznych realizowanych przez Placówkę i wynikających wprost z przepisów prawa, lub określonych zadaniami statutowymi,

  2. wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy,

  3. realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

  1. Odbiorcami Państwa danych mogą być organy publiczne lub podmioty upoważnione na mocy prawa.

  2. Posiada Pani/Pan prawo do:

- uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba, że przepisy RODO będą stanowiły inaczej);

- wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   6. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się na podstawie wyrażonej zgody, macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania.

7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie                             z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne.